محصولات


شیشه های هوشمند

امروزه فناوري هاي مدرن توليد شيشه ، تاثير شگرفي بر توسعه ساختمان سازي در سراسر جهان داشته است . فناوري شيشه هاي هوشمند در سالهاي اخير توسعه خيره كننده اي داشته است