نمونه کار های طراحی داخلی بایگانی - مهندسین مشاور شار هور بام

  • هتل پنج ستاره درویشی – مشهد مقدس
  • هتل چهار ستاره الیزه -شیراز
  • بانک ملت (شعبه فردوسی) – طراحی داخلی و نما
  • هتل پنج ستاره سیمرغ (کوثر ناب) – مشهد مقدس