0-1180×535
هتل پنج ستاره درویشی – مشهد مقدس زیر
06-800×535
94-2-18-c-3-800×535
01-1180×535
بانک ملت (شعبه فردوسی) زیربنا 400 مترمرب
91-07-18-c14-1180×535
هتل  چهار ستاره الیزه (نما و محوطه) زیر
c10-91-09-05–1180×535
هتل پنج ستاره سیمرغ (کوثر ناب) – مشهد