ضوابط

ضوابط

ضوابط معماری، شهرسازی، شهرداری، مباحث نظام ومهندسی و بسیاری از ضوابط و ایین نامه های ملاک عمل در عرصه معماری وشهرسازی در امور حرفه ای و  طراحی و اجرا از ملزومات مورد نیاز مهندسان و معمارین می باشد. لذا در این بخش از سایت  ضوابط مورد نیاز مهندسان و معماران و شهرسازان محترم در زمینه طراحی معماری، ظوابط صدور پروانه، ضوابط جدید نمای شهر تهران، مباحث نظام مهندسی و سایر ایین نامه های مورد نیاز که از مراجع قانونی همچون وزارت مسکن، معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری ، شهرداری ها و نظام مهندسی صادر شده تووسط اعضائ علمی شرکت شار هور بام جمع اوری شده و بصورت یک مجموعه در اختیار علاقه مندان قرار خواهد گرفت.